2014-10-06

Elektroniczna skrytka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży (KM PSP w Łomży) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

W postaci formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

 

epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

 

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KM PSP w Łomży za pośrednictwem poczty elektronicznej  (bez potwierdzania UPP), na adres kmpsplo@straz.lomza.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu pokój nr 216 (Łomża, ul. Sikorskiego 48/94) na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

b) płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KM PSP w Łomży dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.